Сучасні екологічні дослідження здійснюються в таких напрямках:
  • вивчення впливу екологічних чинників на організми — факторальна екологія. Виявляє фізіологічні, морфологічні та інші пристосування (адаптації) видів до різних екологічних умов;
  • дослідження екологічних взаємозв'язків на рівні популяцій — популяційна екологія;
  • пізнавання закономірностей існування та розвитку природних угруповань та біосфери в цілому — біогеоценологія або синекологія.
Синекологія — розділ екології, об'єктом і предметом пізнання якої є екосистеми та їхні внутрішні й зовнішні зв'язки.
Екосистема — сукупність організмів різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані з обміном речовин, енергії та інформації.
Екосистеми можуть мати різні розміри: це і краплина води, домашній акваріум, річка, море, тощо.
 
У будь-якій системі виокремлюють дві частини: абіотичну та біотичну.
 
Абіотична частина (біотоп) — комплекс чинників неживої природи, неорганічних й органічних речовин, що в загальній взаємодії формують певні кліматичні, ґрунтові, гідрологічні, рельєфні умови екосистеми.
 
Біотична частина (біоценоз) — формують живі організми, які проживають в екосистемі: угруповання рослин (фітоценози), угруповання тварин (зооценози), угруповання мікроорганізмів (мікробіоценози). Біотичний компонент поділяється на автотрофні організми — здатні утворювати органічні речовини з неорганічних та гетеротрофні організми — отримують потрібні їм органічні речовини з інших організмів.
 
Екосистеми є відкритими для зовнішнього обміну речовин, енергії та інформації, але внаслідок саморегуляції здатні підтримувати динамічну стабільність упродовж тривалого часу.
Зверни увагу!
Екосистема є сукупністю абіотичного й біотичного компонентів, для якої характерні цілісність, відкритість, стійкість та саморегуляція.
Будь яка-екосистема має просторову, видову та екологічну структури:
  • просторова структура визначається розташуванням елементів абіотичної та біотичної частин у просторі екосистеми (наприклад, ярусність лісу);
  • видова структура екосистеми визначається видовою різноманітністю, тобто кількістю популяцій та видів, а також співвідношенням особин цих видів;
  • екологічна структура — це співвідношення популяцій різних видів, які виконують певні функції в екосистемі. Цими групами є продуценти, консументи та редуценти.
Продуцентипопуляції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних за допомогою фотосинтезу (фотоавтотрофи, наприклад зелені рослини, водорості) або за допомогою хімічних реакцій (хемоавтотрофи, наприклад ціанобактерії та хемосинтезуючі бактерії).
 
Консументипопуляції гетеротрофних організмів, які живляться безпосередньо або через інші організми готовою органічною речовиною, синтезованою автотрофами:
  • консументи І порядку — гетеротрофні рослиноїдні організми, паразити рослин;
  • консументи ІІ і наступних порядків — хижаки, паразити тварин, тощо.
Редуцентипопуляції гетеротрофних організмів, які в процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних, котрі потім використовуються продуцентами. Це гетеротрофні сапрофітні організми — бактерії і гриби, які виділяють ферменти на органічні рештки і поглинають продукти їх розщеплення.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – с. 230 - 231.