Підтримання цілісності угрупування забезпечується різноманітними зв'язками між організмами. Найбільше значення в природі мають харчові зв'язки, завдяки яким здійснюється безперервний матеріально-енергетичний обмін між живою і неживою речовиною природи.
 
В угрупуванні живі організми тісно пов'язані не тільки між собою, але і з неживою природою. Зв'язок цей відбувається через надходження їжі, води, кисню в живі організми з навколишнього середовища. Їжа містить енергію, яка необхідна для життєдіяльності організму. Таким чином, біоценоз може стабільно існувати тільки при перерозподілі речовини і енергії через харчові ланцюги.
 
Для будь-якого угрупування можна скласти схему всіх харчових взаємозв'язків організмів. Ця схема має вигляд сітки (її переплетіння бувають дуже складними) і носить назву харчова (трофічна) сітка.

Харчова сітка утворена декількома харчовими ланцюгами, в кожному з яких відбувається передача речовини і енергії.
Трофічні (харчові) ланцюги — послідовність живих організмів, між якими існують живильні зв'язки. 
У кожному ланцюзі здійснюється односпрямований потік речовини та енергії від однієї групи організмів до іншої (на малюнку стрілки показують передачу речовини).
 
ланцюги.png
Ланцюги харчування, які починаються з живої органічної речовини (зазвичай з зелених рослин), називаються пасовищними, або консументними, ланцюгами (або ланцюгами виїдання).
Пасовищні ланцюги харчування переважають у трав'янистих, водних екосистемах.
Приклад:
\(1\) —  пасовищний харчовий ланцюг:
жива рослина — рослиноїдна комаха — хижа комаха — комахоїдний птах — хижий птах.
Трофічні ланцюги, які починаються з мертвої органічної речовини детриту (відмерлих залишків рослин, трупів та екскрементів тварин), називаються детритними, або редуцентними ланцюгами (або ланцюгами розкладання).
Детритні ланцюги переважають у лісових екосистемах.
Приклад:
\(2\) — детритний харчовий ланцюг:
опале листя (детрит) — ґрунтові бактерії, черви, гриби (детритофаги) — ґрунтові комахи і кліщі — хижі комахи і комахоїдні тварини.