Постановка та розв’язування задач пов’язані із заглибленням у певну предметну область, яка складається з реальних об’єктів та об’єктів абстрактних. Такі об’єкти називають сутностями. Об’єкти кожної предметної області характеризуються сукупністю параметрів (атрибутів). Кожний атрибут має конкретне значення. Очевидно, що атрибути та їх значення пов’язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях одна до одної, які називають зв’язками. Одним зі способів опису предметної області задля розв’язування конкретного завдання, що потребує опрацювання великої кількості структурованих даних, є бази даних (англ. database).
База даних (БД) — це поіменована, структурована сукупність взаємопов’язаних даних, які належать до певної предметної області.
Бази даних створюють з певною метою, і для зручності опрацювання даних використовуються комп’ютери та спеціальні програми.
Сукупність атрибутів об’єкта та їх значень є даними конкретної бази даних, які мають певну логічну структуру, тобто описуються деякою інформаційною моделлю даних. Визначення об’єктів та їх атрибутів залежить від мети побудови бази даних: сфери застосування та потреб користувачів.
Модель даних — це опис об’єкта дослідження, виділення окремих параметрів (атрибутів) цього об’єкта, підготовка до добору та внесення конкретних даних (значень атрибутів).
Характер зв’язків між елементами бази даних визначає модель організації даних.
Найвідомішими є ієрархічна, мережева та реляційна моделі даних.
Зверни увагу!
Ієрархічна модель даних базується на використанні графічного способу подання у вигляді деревоподібної структури.
Якщо структура даних виявляється складнішою, ніж класична ієрархія, то всі переваги такої моделі стають її недоліками. Щоб запобігти цьому, було розроблено мережеву модель даних.
Зверни увагу!
Умережевих моделях безпосередній доступ може здійснюватися до будь-якого об’єкта незалежно від його рівня.
Зверни увагу!
Суть реляційної моделі полягає в тому, що дані розподіляються на складові, пов’язані між собою відношеннями й подані у вигляді таблиці, яка має множину іменованих атрибутів (стовпців) і множину записів (рядків).
Перетин рядка та стовпця — це клітинка, де зберігаються значення атрибута для конкретного об’єкта. Отже, реляційну модель даних деякої предметної області може бути подано у вигляді набору взаємопов’язаних таблиць. Основним недоліком комп’ютерної реляційної моделі є постійна довжина запису даних і залежність швидкості опрацювання даних від розмірів бази даних. Для реляційної моделі даних сутністю є окрема таблиця, атрибут сутності також називають полем (стовпець таблиці), а екземпляр сутності — записом (рядок таблиці).
Для введення, зберігання, пошуку, сортування, опрацювання, аналізу й виведення даних, що зберігаються в БД, використовуються спеціальні прикладні програми, які отримали назву системи керування базами даних (СКБД).
Програмне забезпечення, яке призначене для створення баз даних, оновлення даних, що зберігаються в них, забезпечення зручного доступу до баз даних з метою перегляду й пошуку даних, називається системою керування базами даних (СКБД).
 Сучасні системи керування базами даних дають змогу:
  • опрацьовувати дані: здійснювати введення, добір, вставляння, оновлення, видалення даних тощо;
  • здійснювати пошук і формування запитів;
  • забезпечувати цілісність даних;
  • забезпечувати захист даних від несанкціонованого доступу та апаратних збоїв тощо.
До найбільш розповсюджених типів СКБД належать: ORACLE, MS SQLServer, Informix, Sybase, DB2, MS Access тощо.
MS Access — це система керування реляційними базами даних, яку призначено для роботи на автономному персональному комп’ютері або в локальній комп’ютерній мережі під управлінням операційної системи Microsoft Windows, і в якій збалансовано засоби й можливості, що є типовими для сучасних СКБД.
СКБД Microsoft Access має потужні, зручні та гнучкі засоби візуального проектування об’єктів за допомогою майстрів, що дає змогу користувачеві швидко створити інформаційну систему на рівні таблиць, запитів, форм і звітів.
  
 До основних функцій СКБД Microsoft Access можна віднести:
  • проектування базових об’єктів — двовимірні таблиці з полями, що містять дані різних типів;
  • створення зв’язків між таблицями, з підтримкою цілісності даних, каскадного оновлення полів і каскадного видалення записів;
  • введення, збереження, перегляд, упорядкування, зміна та добір даних з таблиць з використанням різних засобів контролю даних, індексування таблиць і засобів алгебри логіки;
  • створення, модифікація та використання похідних об’єктів (запитів, форм і звітів).
Після запуску програми Microsoft Access відкривається вікно програми з початкової сторінки Файл/Створити. Тут вказують спосіб створення бази даних, ім’я бази даних та папку для зберігання. Відкривають базу даних вказівкою Файл/Відкрити або безпосередньо з файла бази даних, який має розширення accdb.
Access у перекладі з англійської означає доступ.
Вікно системи керування базами даних має подібні елементи до вікон уже відомих вам програм з пакета Microsoft Office та відмінності, які пов’язані зі специфікою даної програми.
Джерела:
Морзе Н. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе,  О. В. Барна. — К.: УОВЦ «Оріон», 2019. — 240 с.: іл.
https://testinform.in.ua/category/10-11-klas/
http://it-science.com.ua/article.php?id=12&table=school9_11