Загальний вигляд команди виклику методу для конкретної рядкової змінної:
ім‘я змінної.назва методу (параметри).
Зверни увагу!
Пам‘ятай, що рядкові методи в Python не змінюють рядок, а утворюють новий.
Якщо потрібно далі в програмі використовувати результат виконання методу, збережи його у новій змінній.
Розглянемо деякі методи опрацювання рядкових величин.
Пошук символів у рядку
Метод  s.find() шукає задану групу символів в рядку s і повертає номер першого символу у рядку s підрядка, що співпадає з шуканим рядком. Якщо шуканого рядка в рядку s немає, результат виклику методу дорівнює  -1. Синтаксис виклику методу:
nomer = s.find(subs)
де nomer — змінна цілого типу, яка отримує значення індекса першого символу підрядка subs у рядку s; s — рядок, в якому здійснюється пошук; subs — шуканий підрядок.
Приклад:
Знайти індекс першого символу підрядка subs у рядку s.
>>> s = 'Гуси, гуси, га-га-га'
>>> n = s.find( 'га')  # n = 12
Заміна символів усередині рядка
Метод s.replace() виконує пошук та заміну шуканого підрядка в даному рядку s. Синтаксис виклику методу:
sres = s.replace (sfind, sins)
де sres — змінна для рядка, який повертає метод; sfind — підрядок у рядку s, який потрібно замінити; sins — рядок, яким буде замінений підрядок sfind.
Зверни увагу!
Якщо sins = "" (порожній рядок), то метод replace() просто вилучить знайдені підрядки.
Приклад:
Замінити всі підрядки «cry» на підрядки «smile» в рядку s і результат записати в змінну s1.
>>> s='Why do You cry, Willy, why do You cry?'
>>> s1=s.replace('cry', 'smile')
>>> s1
'Why do You smile, Willy, why do You smile?'
Визначення кількості входжень підрядка
За допомогою методу s.count() можна визначити кількість повторень заданої групи символів в рядку s. Синтаксис виклику методу:
kilk = s.count(subs), де kilk — змінна цілого типу, яка отримує значення кількості повторень підрядка subs у рядку s; s — рядок, в якому здійснюється пошук; subs — шуканий підрядок.
Приклад:
Підрахувати кількість повторень підрядка «га» в заданому рядку s. Результат присвоїти змінній  k.
>>> s = 'Гуси, гуси, га-га-га'
>>> k = s.count ( 'га')  # k = 3
Перевірка складу рядка
Іноді буває потрібно перевірити, чи складається рядок тільки з літер або тільки з цифр. Для цього в Python є спеціальні методи, які повертають логічне значення (True або False):
  • S.isdigit() — повертає True, якщо рядок містить тільки цифри;
  • S.isalpha() — повертає True, якщо рядок містить тільки літери.
Приклад:
Написати код, який пропонує користувачеві створити пароль, який має містити тільки літери.
parol = ''
while not(parol.isalpha()):
    parol = input('Введіть пароль:')
print ('Ваш пароль ' + parol) Введіть пароль:123secret
Введіть пароль:secret
Ваш пароль secret
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — с. : іл.