Типи даних, які ми вже розглянули — цілі числа, дробові числа, рядки, логічні значення — належать до простих типів. Змінна простого типу містить одне значення. Створимо цілочисельну змінну а (тип int):
а = 5
Значення змінної простого типу можна ввести з клавіатури або вивести в консоль, тобто до неї існує прямий доступ.
Але в житті ми постійно стикаємося з наборами значень, об'єднаних за певними ознаками, наприклад: список гравців футбольної команди, значення середньодобових температур за тиждень. Для опрацювання сукупностей даних у програмуванні існують структуровані типи даних, які мають внутрішню структуру та можуть бути сконструйовані з простих типів даних.
Структуровані типи даних задають множину значень з одним спільним іменем.
У Python дані структурованих типів  часто називають контейнерами. Контейнер можна порівняти з картотекою — він зберігає набір значень у певному порядку. Розглянемо правила роботи з одним з найуживаніших контейнерів — списком
Поняття списку
Список (list) — це упорядкований набір об’єктів різних типів (чисел, рядків, списків тощо), який можна змінювати.
Значення списку вкладаються в квадратні дужки [ ] і відокремлюються одне від одного за допомогою коми. Списки можуть складатися з різних об'єктів: чисел, рядків і навіть інших списків. В останньому випадку списки називають вкладеними.
Ми вже використовували списки кольорових констант при малюванні засобами черепашачої графіки. 
Приклад:
Змінна типу список з ім'ям colors складається з чотирьох рядкових значень:
colors = ['red','yellow','green','blue']
Створити змінну типу список можна за допомогою оператора присвоєння.
Приклад:
Створити змінні типу список:
list1 = []  # порожній список
 list2 = [12, 6, -5, 3, -4]  # список з цілих чисел (тип int)
list3 = [3.14, 9.8, 2.4, 1.0]  #список з дробових чисел (тип float)
list4 = ['робот','машина','ведмедик','каченя']#список з рядків (тип string)
list5 = ["Київ", "Львів", 10, 20]  #змішаний список
list6 = [[0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, 1, 0] , [1, 0, 0]]  # список, що складається зі списків
Додати елемент до списку можна за допомогою методу append().
Приклад:
Додати до списку елемент 'Пеппа'
>>> list4.append('Пеппа')
>>> print (list4)
['робот', 'машина', 'ведмедик', 'каченя', 'Пеппа']
Приклад:
Створити список з 10 перших натуральних чисел.
a = []
for i in range(1, 11):  a.append(i)
print (a)  # буде надруковано [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Приклад:
Заповнити список 10 числами, які вводяться з клавіатури.
a = []
for i in range(10): 
        x = int(input ("a[" + str(i) + "] ?"))
        a.append(x)
Нумерація елементів списку
Списки в мові програмування Python, як і рядки, є впорядкованими послідовностями, тому можна отримувати доступ до об'єктів списку за їх індексами, витягувати зрізи, вимірювати довжину списку. Нумерація елементів починається з нуля (рис.1).
26.PNG Рис.1
Приклад:
Визначити довжину списку ['a','b','c','d','e','f']:
>>> lst =['a','b','c','d','e','f']
>>> len(lst)
6
Вивести 4-й елемент списку ['a','b','c','d','e','f']:
>>> lst [4]
'e'
Вивести перші 3 елементи списку ['a','b','c','d','e','f']:
>>> lst [0:3]
['a', 'b', 'c']
Вивести елементи списку ['a','b','c','d','e','f'], починаючи з елемента з номером 3 і до кінця:
>>> lst [3:]
['d', 'e', 'f']
При вивченні рядків ми наголошували, що не можна змінювати символи в рядку.
Зверни увагу!
На відміну від рядків, списки – це змінювані послідовності, тобто можна змінювати елементи списку або видаляти елементи зі списку. 
 
Приклад:
Змінити значення 1-го елемента списку mylist  на "м’яч" (рис.2). У слові м’яч присутній апостроф, тому потрібно узяти текстовий рядок у подвійні лапки:
 >>> mylist = ['робот','машина','ведмедик','каченя']
>>> mylist[1] = "м’яч"
>>> mylist
['робот', 'м’яч', 'ведмедик', 'каченя']
 
27.PNG
Приклад:
Замінити перші 3 елементи списку нулями:
>>> lst=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
>>> lst[0:3]=[0,0,0]
>>> lst
[0, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
З'єднання і повторення списків
Як і над рядками, над списками можна виконувати операції з'єднання і повторення:
Приклад:
Подвоїти список [1, -2, 5]:
>>> a=[1,-2,5]
>>> a=a*2
>>> a
[1, -2, 5, 1, -2, 5]
Об’єднати списки [1, -2, 5] і [2, 3, 0]:
>>> с=[1, -2, 5] + [2,3, 0]
>>> с
[1, -2, 5, 2, 3, 0]
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — с. : іл.