Всі дії, що виконує комп‘ютер за командами програми, здійснюються над величинами. Наприклад, ви складаєте програму для обчислення шляху, що пройдений автомобілем за певний час. У програмі будуть задіяні такі величини, як швидкість автомобіля, час, довжина шляху. Розглянемо докладніше, як описати ці величини для використання в програмі.
Основні характеристики величини
Величина — це окремий інформаційний об’єкт (число, символ, рядок тощо).
Основними характеристиками величини є  назва,  вид, тип і  значення.
Вид величини визначає, чи можна змінювати значення величини у програмі. Величина може бути  константою (тобто  постійною) або змінною.
Наприклад, при обчисленні площі кола радіус кола може змінюватися в ході виконання програми, але величина π=3,1415... має бути постійною.
Змінні — це величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання програми.
Змінним дають імена (ідентифікатори). У 5 класі ви ознайомились з правилами, яких необхідно дотримуватися під час  іменування змінних. Змінні потрібні для зберігання даних.
Змінна — це пойменована область пам‘яті, в якій зберігається значення величини.
Змінну можна порівняти зі скринькою, що підписана певним іменем і в якій зберігається певна інформація.
Значення — динамічна характеристика величини, яка може багаторазово змінюватися в процесі обробки інформації.
Зверни увагу!
Щоб створити змінну в Python, необхідно дати їй ім‘я та присвоїти значення:
Оператор присвоєння призначений для зв’язування імен змінних зі значеннями та для зміни атрибутів змінюваних об’єктів.
 1.PNG

Вираз a = 5 означає, що на об'єкт (дані) у певній області пам'яті посилається ім'я a і звертатися до них тепер слід за цим іменем.
Щоб дізнатися значення, на яке посилається змінна, перебуваючи в режимі інтерпретатора, достатньо її викликати (написати ім'я і натиснути Enter).
Приклад:
Виконаємо дії зі змінними в інтерактивному режимі:
>>> tasks = 10
>>> k = 5
>>> day = 7
>>> tasks = tasks + k * day
>>> tasks
45
Змінні можуть зберігати практично будь-які дані: числа, рядки тексту або екземпляри об’єктів.  Коли ви створюєте змінну, програма виділяє ділянку в оперативній пам’яті для збереження значення цієї змінної. Якого розміру ця ділянка? Інтерпретатор Python сам визначає, до якого типу належить створена змінна,  і виділяє необхідну кількість пам’яті.
Тип величини визначається обсягом пам’яті, необхідним для її збереження, множиною припустимих значень величини та операціями, які можна над нею виконувати.
Раніше ви ознайомились з простими типами даних – числовими, рядковим і логічним типами. Щоб дізнатися, до якого типу належить змінна або константа, можна скористуватися командою type.

 2.PNG
Вказівка присвоєння
У  Python знаком операції присвоєння є «=». Вираз присвоювання, такий як  x = 7, наказує комп’ютеру запам’ятати число 7 у змінній  x.
Загальний вигляд команди присвоєння:
А  = В,
де А — ім’я змінної, В — константа, змінна або вираз.
Схема виконання вказівки присвоєння: спочатку обчислюється значення виразу у правій частині вказівки присвоєння, потім це значення надається змінній, ім’я якої записане в лівій частині:
 
3.PNG
Зверни увагу!
Присвоєння заповнює ділянку пам’яті, відведену для змінної, новим значенням, одночасно знищуючи старе, тому в правій частині виразу може бути вказане тільки ім’я змінної.
Приклад:
a = 5  # присвоїти змінній а значення 5
a = a+10  # збільшити значення змінної а на 10.  а=15
b = a*2 - 5   # b = 15*2 - 5 = 25
a = b - a//3  # a = 25 - 15//3 = 20
Оператор  i = i + 1 можна записати у скороченій формі:  i += 1. Такий скорочений запис можна використовувати для всіх арифметичних операцій: *=, -=, /=, %=, **=, //=.
Приклад:
a += 1  # a = a+1
b //= a   # b = b//a
a *= 2*b + 3  # a = a*(2*b + 3)
a /= 2*b  #  a = a/(2*b)
Множинне присвоювання в Python
Множинне присвоювання означає присвоювання значення декільком змінним  одночасно. Таким чином можна створити декілька змінних, а потім, в ході виконання програми, змінити їхні значення.
Приклад:
Задати змінним a, b, c значення 0.
 
a = b = c = 0

У результаті  три змінні мають одне й те саме значення і належать однієї області пам’яті.
 
4.PNG

Python також дозволяє присвоювати декілька значень декільком змінним в одному операторі (паралельне присвоювання).
Приклад:
Присвоїти змінній а значення 43, змінній b — значення 'корови'.
a , b = 43 , 'корови'

Поміняти місцями значення змінних a і b:
a = 3
b = 5
a , b = b , а 
print (a, b)  # буде надруковане 5 3
 
5.PNG
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.