Методи списків
Виклик методів має загальний синтаксис:
Назва_списку. Назва_методу(<параметри>)
Зверни увагу!
Методи списків змінюють сам список, тому результат виконання не потрібно зберігати в іншу змінну.
Розглянемо на прикладі списку а = [2, 15, 3, –5, 3] деякі методи:
 
Метод Призначення  Приклад
list.insert(i, x)
Вставляє на i-те місце
елемент зі значенням x
a.insert(2, 78)
а = [2, 15, 78, 3, –5, 3] 
 list.remove(x) Видаляє зі списку перший
елемент зі значенням x
 a.remove(15)
а = [2, 3, –5, 3]
 list.index(x) Повертає індекс першого
елемента зі значенням x
k = a.index(0)
k = 2
 list.count(x)
Повертає кількість
елементів зі значенням x
k = a.count(3)
k = 2
 list.sort() Упорядковує список за
зростанням
a.sort()
a = [–5, 2, 3, 3, 15]
 list.reverse()
 Перебудовує елементи
списку у зворотному порядку
a.reverse()
a = [15, 3, 3, 2, –5]
Приклад:
Список results містить суми балів, набрані спортсменами в ході змагань. Визначимо результати трьох переможців:
results.sort()
results.reverse()
print(results[:3])
 
32.PNG
Використання методів класу list при роботі з рядками
Методи списків допомагають опрацювати дані інших типів:
 
Метод Призначення Приклад
s.split(с) Розбиття рядка s на список
по роздільнику с 
s = "2 56 12 5"
a = s.split()
# Роздільником є пробіл
a = ['2', '56', '12', '5'] 
 list(s) Розбиття рядка s на список
символів
s = "2 56 12 5"
a = list(s)
a = ['2', ' ', '5', '6', ' ', '1', '2', ' ', '5']
c.join(lst) Об’єднання списку lst із роздільником c між символами  a = ['2', '56', '12', '5']
s = '+'.join(a)
s = "2+56+12+5"
Приклад:
Упорядкуємо за неспаданням числа, які утворюють рядок s.
s = "2 56 12 5"
a = s.split()
а.sort()
s = ' '.join(a)
print(s) # Надруковано '2 5 12 56' 
Функції для роботи зі списками
Функції для роботи зі списками використовують список як аргумент:
Назва_функції(назва_списку)
Більшість функцій, на відміну від методів, не змінюють сам список, а повертають певне значення.

Розглянемо на прикладі списку а = [1, 5, 7, 5, 31, –5] деякі корисні функції.
 
Функція Призначення Приклад
 len(list) Повертає довжину списку
k = len(a)
k = 6
max(list)
Повертає значення
найбільшого елемента
m = max(a)
m = 31
min(list)
Повертає значення
найменшого елемента
m = min(a)
m = –5
sum(list) Повертає значення суми елементів
s = sum(a)
s = 44
del(list[n])
Видаляє елемент 
з індексом n  
del(a[2])
a = [1, 5, 5, 31, –5]
Приклад:
 Видалимо зі списку а найбільший елемент.
>>> a = [1, 5, 7, 31, –5]
>>> m = max(a)   # m = 31
>>> n = a.index(m)   # n = 3
>>> del(a[n])   # a = [1, 5, 7, –5]
Розглянуті вбудовані функції опрацювання списків допомагають реалізувати такі типи задач, як пошук у списку елемента з конкретним значенням, сортування списку, знаходження суми елементів списку.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 9 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2022