5 клас НУШ

 1. Узагальнення та систематизація знань за курс початкової школи

  1. Повторення за курс початкової школи

 2. Натуральні числа та дії з ними

  1. Натуральні числа. Цифри. Число нуль. Десятковий запис натурального числа

  2. Закони арифметичних дій. Обчислення з багатозначними числами

  3. Порівняння натуральних чисел

  4. Округлення чисел. Прикидка і оцінка результатів обчислень

  5. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

  6. Віднімання натуральних чисел

  7. Множення натуральних чисел. Властивості множення

  8. Степінь числа

  9. Квадрат і куб натурального числа

  10. Ділення натуральних чисел

  11. Ділення з остачею

  12. Формули. Рівняння. Спрощення виразів

  13. Числові і буквені вирази

  14. Текстові задачі на рух

  15. Текстові задачі економічного змісту

  16. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами

 3. Геометричні фігури і величини

  1. Початкові геометричні поняття: пряма, відрізок, промінь, ламана, прямокутник

  2. Координатний промінь

  3. Кут. Вимірювання кутів

  4. Види і побудова кутів

  5. Величина кута

  6. Лінійні та стовпчасті діаграми

  7. Трикутник і його периметр. Види трикутників

  8. Прямокутник. Квадрат

  9. Рівність фігур

  10. Площа прямокутника і квадрата

 4. Подільність натуральних чисел

  1. Дільники та кратні натурального числа

  2. Ознаки подільності на 2, 5, 10

  3. Ознаки подільності на 3 і 9

  4. Прості та складені числа

  5. Властивості подільності чисел

  6. Розкладання чисел на прості множники

  7. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

  8. Найменше спільне кратне

 5. Дробові числа і дії з ними

  1. Звичайні дроби

  2. Дріб як частка двох натуральних чисел

  3. Порівняння дробів

  4. Правильні і неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення

  5. Мішані числа

  6. Додавання й віднімання звичайних дробів із однаковими знаменниками

  7. Додавання і віднімання мішаних чисел

  8. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

  9. Порівняння десяткових дробів

  10. Округлення десяткових дробів

  11. Додавання і віднімання десяткових дробів

  12. Множення десяткових дробів

  13. Властивості множення. Окремі випадки множення

  14. Ділення десяткових дробів на натуральне число

  15. Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

  16. Середнє арифметичне і ділення десяткових дробів на натуральне число

  17. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Задачі 1-2 рівня

  18. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Задачі 3-4 рівня

 6. Відсотки

  1. Відсотки. Поняття відсотка

  2. Правило знаходження відсотка числа та числа за його відсотком

  3. Задачі на відсотки

6 клас НУШ

 1. Повторення навчального матеріалу за курс 5 класу

 2. Подільність натуральних чисел

  1. Дільники і кратні

  2. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

  3. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники

  4. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне

 3. Звичайні дроби

  1. Основна властивість дробу

  2. Скорочення дробів

  3. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

  4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

  5. Додавання і віднімання мішаних чисел (різні знаменники)

  6. Множення і ділення звичайного дробу на натуральне число

  7. Множення і ділення звичайних дробів

  8. Знаходження частини від цілого і числа за його частиною

  9. Перетворення звичайних дробів у десяткові.Періодичні десяткові дроби

 4. Відношення і пропорції

  1. Відношення

  2. Пропорція. Основна властивість пропорції

  3. Пряма і обернена пропорційність

  4. Відсоткове відношення двох чисел

  5. Поділ числа в даному відношенні

  6. Розв'язання задач за допомогою пропорцій

  7. Масштаб

  8. Геометричні поняття: коло і круг

  9. Коло. Круг. Сектор. Циліндр. Конус. Діаграми

 5. Раціональні числа

  1. Додатні та від'ємні числа

  2. Координати. Координатна площина. Координатні точки

  3. Протилежні числа. Модуль числа

  4. Цілі числа. Раціональні числа

  5. Порівняння чисел

  6. Додавання раціональних чисел за допомогою координатної прямої

  7. Алгебраїчна сума та її властивості

  8. Алгебраїчна сума раціональних чисел із однаковими знаками

  9. Алгебраїчна сума раціональних чисел із різними знаками

  10. Віднімання раціональних чисел

  11. Множення і ділення раціональних чисел

  12. Відстань між точками на координатній прямій

  13. Дробові вирази

  14. Спрощення виразів, розкриття дужок

  15. Рівняння. Основні властивості рівнянь

  16. Розв'язання задач на складання рівнянь

  17. Паралельність прямих

  18. Перпендикулярність прямих. Відстань від точки до прямої. Серединний перпендикуляр

  19. Приклади графіків залежностей між величинами

  20. Куб. Прямокутний паралелепіпед. Розгортка прямокутного паралелепіпеда

  21. Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда

  22. Одиниці вимірювання об’єму

 6. Додаткові теми

  1. Найпростіші комбінаторні задачі

  2. Ймовірність випадкової події. Найпростіші задачі на знаходження ймовірності

  3. Піраміда

  4. Логічні задачі

Підсумковий контроль

 1. Діагностичні роботи за І семестр

 2. Діагностичні роботи за ІІ семестр

 3. Діагностичні роботи за рік

 4. Повторення за курс початкової школи