Багато величин у математиці мають спеціальні позначення: площу прийнято позначати буквою \(S\), периметр — буквою \(Р\), довжини сторін прямокутника — буквами \(а\) і \(b\), пройдений шлях — буквою \(s\), швидкість — буквою \(v\), час — буквою \(t\).
 
Площа прямокутника дорівнює добутку довжин його сторін, тобто S=ab
 
прямоугolnik.png
 
Периметр прямокутника дорівнює сумі довжин його сторін, тобто P=a+a+b+b=2(a+b)
 
Пройдений шлях — це добуток швидкості на час руху, тобто s=vt
Рівності, які являють собою запис правила обчислення значення якої-небудь величини, називають формулами.
Зверни увагу!
Отже, всі рівності, записані вище, є формулами.
Застосовуючи ці формули, можна знайти площу і периметр прямокутника, пройдений шлях.
Приклад:
Нехай \(a = 12 см\) і \(b = 18 см\), тоді S=1218=216(см2)P=212+18=60(см)
Приклад:
Якщо \(v = 15 км/ч\) і \(t = 2 ч\), тоді s=152=30(км)