7 клас

 1. Елементарні геометричні фігури та їх властивості

  1. Точка, пряма і відрізок

  2. Промінь і кут

  3. Порівняння відрізків і кутів

  4. Вимірювання відрізків і кутів

 2. Взаємне розміщення прямих на площині

  1. Суміжні та вертикальні кути

  2. Паралельні прямі

  3. Перпендикулярні прямі

 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників

  1. Медіани, бісектриси і висоти трикутника

  2. Перша та друга ознака рівності трикутників

  3. Рівнобедрений трикутник

  4. Сума кутів трикутника

  5. Третя ознака рівності трикутників

  6. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Нерівність трикутника

  7. Прямокутний трикутник та його властивості

 4. Коло і круг

  1. Дотична до кола

  2. Описане та вписане кола трикутника

  3. Завдання на побудову

8 клас

 1. Чотирикутники

  1. Паралелограм

  2. Прямокутник, ромб, квадрат

  3. Трапеція

  4. Центральні та вписані кути

  5. Чотири визначні точки трикутника

  6. Вписане та описане коло

 2. Подібні трикутники

  1. Визначення подібних трикутників

  2. Ознаки подібності трикутників

  3. Застосування подібності до доведення теорем і розв'язання задач

 3. Розв'язання прямокутних трикутників

  1. Теорема Піфагора

  2. Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника

 4. Площі фігур

  1. Площа многокутника

  2. Площа паралелограма, трикутника і трапеції

9 клас

 1. Розв'язання трикутників

  1. Синус, косинус, тангенс кута

  2. Теорема синусів і теорема косинусів

 2. Правильні многокутники. Довжина кола та площа круга

  1. Многокутники та його елементи

  2. Правильні многокутники

  3. Довжина кола і площа круга

 3. Декартові координати на площині

  1. Рівняння кола. Рівняння прямої

 4. Вектори на площині

  1. Поняття вектора

  2. Координати вектора

  3. Додавання і віднімання векторів

  4. Множення векторів на число

  5. Скалярний добуток векторів

  6. Застосування векторів до розв'язання задач

 5. Геометричні перетворення

  1. Поняття руху. Симетрія

  2. Паралельне перенесення і поворот

10 клас

 1. Аксіоми стереометрії

  1. Аксіоми стереометрії та їх найпростіші наслідки

 2. Паралельність прямих і площин у простотрі

  1. Паралельність прямих, прямої та площини

  2. Взаємне розміщення прямих у просторі. Кут між прямими

  3. Паралельність площин

  4. Тетраедр і паралелепіпед

 3. Перпендикулярність прямих і площин

  1. Перпендикулярність прямої та площини

  2. Перпендикуляр і похилі. Кут між прямою і площиною

  3. Двогранний кут. Перпендикулярність площин

 4. Вектори в просторі

  1. Поняття вектора у просторі

  2. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число

  3. Компланарні вектори

11 клас

 1. Многогранники

  1. Поняття многогранника. Призма

  2. Піраміда

  3. Правильні многогранники

 2. Тіла обертання

  1. Циліндр

  2. Конус

  3. Сфера

 3. Об'єми тіл

  1. Об'єм прямокутного паралелепіпеда

  2. Об'єм прямої призми і циліндра

  3. Об'єм похилої призми, піраміди і конуса

  4. Об'єм кулі і площа сфери

Підсумковий контроль

 1. Діагностичні роботи за І семестр

 2. Діагностичні роботи за ІІ семестр

 3. Діагностичні роботи за рік