Виявлення силікат-йонів
Майже всі солі силікатної кислоти є нерозчинними у воді. Проте, на відміну від інших кислот, силікатна кислота і сама є нерозчинною. Для проведення якісної реакції до досліджуваного розчину додають розчин будь-якої сильної кислоти:
 
Na2SiO3+2HCl=H2SiO3+2NaCl.
 
Залежно від концентрації солі в розчині силікатна кислота утворює білий аморфний пластівчастий осад або безбарвний гель, що не витікає з пробірки.
Виявлення ортофосфат-іонів
Для якісного виявлення ортофосфат-іонів у розчинах використовують аргентум(\(I\)) нітрат AgNO3. У результаті реакції утворюється яскраво жовтий осад аргентум(\(I\)) ортофосфату. Наприклад, якщо до розчину ортофосфатної кислоти H3PO4 долити розчин  аргентум(\(I\)) нітрату AgNO3, утвориться жовтий осад:
 
H3PO4+3AgNO3=Ag3PO4+3HNO3;
 
PO43+3Ag+=Ag3PO4.
 
Якісні реакції на галогенід-іони
Хлорид-, бромід- і йодид-іони у розчинах виявляють за допомогою розчинів, які містять у своєму складі катіони Аргентуму. Під час реакції спостерігається утворення характерних осадів.
Наприклад, у результаті взаємодії натрій хлориду з аргентум нітратом утворюється білий сирнистий осад, який не взаємодіє з кислотами:
 
NaCl+AgNO3=AgCl+NaNO3;
 
Ag++Cl=AgCl.
 
У результаті взаємодії натрій броміду з аргентум нітратом спостерігається утворення осаду жовтуватого кольору:
 
NaBr+AgNO3=AgBr+NaNO3;
 
Ag++Br=AgBr.
 
У результаті взаємодії натрій йодиду з аргентум нітратом спостерігається утворення осаду жовтого кольору:
 
NaI+AgNO3=AgI+NaNO3;
 
Ag++I=AgI.
 
Виявлення сульфат-іонів
Для якісного виявлення сульфат-іонів у розчинах використовують розчинні солі Барію, або барій гідроксид:
 
H2SO4+Ba(NO3)2=BaSO4+2HNO3;
 
SO42+Ba2+=BaSO4.
 
Барій сульфат досить стійка сполука, і не розчиняється у кислотах.
Якісна реакція на карбонат-іони
Для якісного виявлення карбонат-іонів   використовують розчини кислот. У результаті реакції виділяється карбон(\(IV\)) оксид (вуглекислий газ). Наприклад, якщо до розчину натрій карбонату додати розчин нітратної кислоти, почнеться бурхливе виділення безбарвного газу, який не має запаху:
 
Na2CO3+2HNO3=2NaNO3+H2O+CO2;
 
CO32+2H+=H2O+CO2.
Джерела:
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Олексій Григорович. — Харків: Вид-во «Ранок», 2019. — с. 194 - 196.