5 клас НУШ

 1. Мова як вид діяльності

  1. Загальне уявлення про мову як діяльність. Види мовленнєвої діяльності

  2. Текст. Речення. Слово. Заголовок тексту. План

  3. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова

  4. Слово як частина мови. Граматичні форми слів різних частин мови

 2. Лексикологія

  1. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

  2. Синоніми. Синонімічний ряд. Роль синонімів у мовленні. Словник синонімів

  3. Омоніми. Розрізнення омонімів і багатозначних слів. Словник омонімів

  4. Антоніми. Антоніми в прислів'ях і приказках

  5. Пароніми. Словник паронімів

 3. Будова слова

  1. Основа слова і закінчення

  2. Спільнокореневі слова й форми слова. Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті

  3. Префікс. Префікси, які надають словам емоційного забарвлення та виразності

  4. Суфікс. Суфікси, які надають словам емоційного забарвлення та виразності

  5. Незмінні й змінні слова

  6. Написання префіксів пре-, при-, прі-

  7. Правопис значущих частин слова (повторення)

 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

  1. Голосні й приголосні звуки

  2. Приголосні м'які й тверді, дзвінкі й глухі; вимова приголосних [ґ] і [г]

  3. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

  4. Співвідношення звуків і букв

  5. Склад. Основні правила переносу

  6. Наголос

  7. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

  8. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

  9. Вимова й правопис префіксів роз-, без-, через-

  10. Спрощення в групах приголосних

  11. Чергування голосних у коренях слів

  12. Зміни приголосних при словотворенні й формотворенні

  13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

  14. Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)

  15. Правила вживання знака м'якшення

  16. Сполучення букв йо, ьо

  17. Правила вживання апострофа

  18. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Подовження приголосних

  19. Систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

 5. Відомості з синтаксису і пунктуації

  1. Словосполучення

  2. Граматична помилка в словосполученнях

  3. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

  4. Види речень за метою висловлювання. Види речень за емоційним забарвленням

  5. Другорядні члени речення. Додаток

  6. Другорядні члени речення. Обставина

  7. Другорядні члени речення. Означення

  8. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення

  9. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  10. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

  11. Вставні слова та сполучення слів

  12. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

  13. Пряма мова

  14. Діалог

  15. Систематизація вивченого з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації»

 6. Відеокурс Pi-stacja UA

  1. Інформація

  2. Комунікація

  3. Текст

6 клас НУШ

 1. Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого у 5 класі

  1. Словосполучення і речення. Головні й другорядні члени речення

  2. Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова

  3. Складне речення. Пряма мова. Діалог

  4. Основні орфограми

 2. Лексика

  1. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені

  2. Словник іншомовних слів

  3. Лексична помилка (калькування, росіянізми, тавтологія, уживання слів у невластивих значеннях)

  4. Написання слів іншомовного походження

  5. Активна й пасивна лексика української мови

  6. Групи слів за вживанням

  7. Пароніми

 3. Фразеологія

  1. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

  2. Фразеологізми в ролі членів речення

  3. Фразеологічний словник

  4. Джерела українських фразеологізмів

  5. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів

 4. Будова слова. Орфографія

  1. Повторення вивченого раніше про будову слова

  2. Спільнокореневі слова й форми слова. Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті

  3. Основа (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова

  4. Написання префіксів з-, зі-, с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-

  5. Правила написання букв е, и, і в суфіксах

  6. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах

  7. Антонімічні префікси й суфікси

  8. Незмінні й змінні слова

  9. Складні слова

 5. Словотвір. Орфографія

  1. Змінювання й творення слів

  2. Способи творення слів

  3. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Творення і правопис складноскорочених слів

  4. Правопис складних та складноскорочених слів

  5. Написання слів з пів-, напів-, полу-

  6. Зміни приголосних при творенні слів

  7. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

 6. Іменник

  1. Повторення вивченого про самостійні частини мови в початкових класах

  2. Службові частини мови. Вигук

  3. Іменник як частина мови

  4. Групи іменників за значенням

  5. Велика літера й лапки у власних назвах

  6. Рід іменників

  7. Число іменників

  8. Відмінки іменників

  9. Поділ іменників на відміни та групи

  10. Відмінювання іменників І відміни

  11. Відмінювання іменників ІІ відміни

  12. Відмінювання іменників ІІІ відміни

  13. Відмінювання іменників ІV відміни

  14. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

  15. Особливості написання іменників у кличному відмінку

  16. Букви е, и, і в суфіксах іменників

  17. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

  18. Не з іменниками

  19. Правопис складних іменників

 7. Прикметник

  1. Прикметник як частина мови

  2. Групи прикметників за значенням

  3. Повні й короткі форми прикметників

  4. Ступені порівняння якісних прикметників

  5. Тверда й м'яка групи прикметників

  6. Відмінювання прикметників

  7. Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників. Особливості творення присвійних прикметників

  8. Букви е, и, і, ї, о в суфіксах прикметників

  9. Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ськ-, -зьк-, -цьк-

  10. Написання НЕ з прикметниками

  11. Написання -н- та -нн- у прикметниках

  12. Написання складних прикметників разом і з дефісом

  13. Написання прізвищ прикметникової форми

 8. Числівник

  1. Числівник як частина мови

  2. Узгодження числівників

  3. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові

  4. Числівники прості, складні й складені

  5. Відмінювання та правопис числівників

  6. Використання числівників на позначення дат і часу

 9. Займенник

  1. Займенник як частина мови. Правильне наголошування займенникових форм

  2. Розряди займенників за значенням. Займенники як засіб зв'язку речень у тексті

  3. Відмінювання особових і зворотного займенників. Етикетні функції займенників ти і Ви

  4. Правопис і відмінювання питальних і відносних займенників

  5. Правопис і відмінювання неозначених та заперечних займенників

  6. Правопис і відмінювання присвійних займенників

  7. Відмінювання вказівних та означальних займенників

  8. Систематизація вивченого про займенник

 10. Відеокурс Pi-stacja UA

  1. Спілкування. Інформація. Текст

7 клас НУШ

 1. Вступ. Повторення

  1. Літературна норма української мови

  2. Словотвір

  3. Лексикологія. Фразеологія

  4. Морфологія

  5. Орфографічний практикум

  6. Лексичні помилки

  7. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

 2. Дієслово

  1. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

  2. Форми дієслова

  3. Неозначена форма дієслова (інфінітив)

  4. Особові форми дієслова

  5. Безособові дієслова

  6. Часи дієслів

  7. І і ІІ дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів.

  8. Способи дієслів

  9. НЕ з дієсловами

 3. Дієприкметник

  1. Дієприкметник як особлива форма дієслова

  2. Дієприкметниковий зворот

  3. Правопис дієприкметників

 4. Дієприслівник

  1. Дієприслівник як особлива форма дієслова

  2. Дієприслівниковий зворот

  3. Правопис дієприслівників

 5. Прислівник

  1. Прислівник як самостійна частина мови

  2. Ступені порівняння прислівників

  3. Способи творення прислівників

  4. Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках

  5. Правопис НЕ і НІ з прислівниками

  6. Правопис прислівникових суфіксів (-и, -і, -е, -о)

  7. Правопис складних і складених прислівників

 6. Прийменник

  1. Загальна характеристика прийменника

  2. Правопис прийменників

 7. Сполучник

  1. Загальна характеристика сполучника

  2. Правопис сполучників

 8. Частка

  1. Загальна характеристика часток

  2. Правопис часток

  3. Написання НЕ з різними частинами мови

 9. Вигук

  1. Правопис вигуків та звуконаслідувальних слів

 10. Відеокурс Pi-stacja UA

  1. Розвиток мовлення

8 клас

 1. Словосполучення

  1. Словосполучення

  2. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

 2. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні

  1. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні (повторення)

  2. Підмет.Способи вираження підмета

  3. Присудок. Способи вираження простого присудка

  4. Складений присудок. Способи вираження складеного присудка

  5. Тире між підметом і присудком

  6. Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

 3. Просте ускладнене речення

  1. Однорідні члени речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення

  2. Смислові відношення між однорідними членами речення. Кома між однорідними членами речення

  3. Речення з кількома рядами однорідних членів

  4. Однорідні й неоднорідні означення

  5. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

  6. Особливості вживання однорідних членів речення

 4. Другорядні члени речення

  1. Означення

  2. Прикладка як різновид означення

  3. Додаток

  4. Обставина

  5. Порівняльний зворот

 5. Просте односкладне речення. Неповні речення

  1. Види односкладних речень. Означено-особові речення

  2. Неозначено-особові речення

  3. Узагальнено-особові речення

  4. Безособові речення

  5. Називні речення

  6. Повні й неповні речення

  7. Систематизація вивченого про односкладні речення

 6. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

  1. Звертання поширені й непоширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

  2. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням

 7. Речення з відокремленими членами

  1. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні)

  2. Розділові знаки при відокремлених членах речення

 8. Відеокурс Pi-stacja UA

  1. Спілкування

9 клас

 1. Способи передачі чужого мовлення

  1. Пряма й непряма мова. Діалог

  2. Цитата

 2. Складне речення

  1. Поняття про складне речення

 3. Складносурядне речення

  1. Поняття про складносурядне речення

  2. Розділові знаки в складносурядному реченні

 4. Складнопідрядне речення

  1. Поняття про складнопідрядне речення

  2. СПР з підрядними означальними

  3. СПР з підрядними з'ясувальними

  4. СПР з підрядними обставинними місця й часу

  5. СПР з підрядними обставинними порівняльними, способу дії й ступеня

  6. СПР з підрядними обставинними умови, мети, причини, наслідковими й допустовими

  7. Складне речення з кількома підрядними

  8. Систематизація вивченого про складнопідрядне речення

 5. Безсполучникове складне речення

  1. Поняття про БСР. Розділові знаки в БСР

 6. Складне речення з різними видами зв'язку

  1. Використання сполучникового та безсполучникового зв'язку в складному реченні

 7. Текст

  1. Текст

 8. Відеокурс Pi-stacja UA

  1. Комунікація як діяльність

10 клас

 1. Вступ

  1. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література

 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

  1. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм. Лексична норма

  2. Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення

  3. Групи слів за походженням

  4. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови

  5. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів

  6. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми

  7. Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

 3. Практична риторика

  1. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі

  2. Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора

  3. Аудиторія. Види слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

  4. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу

  5. Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Мовленнєвий вчинок

  6. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки

 4. Орфоепічна норма

  1. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник

  2. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й, з//із//зі як засіб милозвучності

  3. Основні правила вимови голосних звуків

  4. Основні правила вимови приголосних звуків

  5. Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос

 5. Орфографічна норма

  1. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник

  2. Ненаголошені Е, И в корені слова

  3. Апостроф

  4. Позначення м’якості приголосних

  5. Чергування голосних

  6. Чергування приголосних в українській мові

  7. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

  8. Спрощення приголосних

  9. Подвоєння та подовження приголосних

  10. Правопис префіксів

  11. Правопис суфіксів

  12. Уживання великої літери

  13. Правила перенесення слів із рядка в рядок

  14. Написання складних слів разом, окремо, з дефісом

  15. Написання слів іншомовного походження

  16. Складні випадки написання прізвищ

  17. Складні випадки написання географічних назв

  18. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх

  19. Написання НЕ, НІ з різними частинами мови

  20. Правила графічних скорочень слів

 6. Морфологічна норма

  1. Морфологічна помилка

  2. Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменника

  3. Іменники, що мають лише форму однини або множини

  4. Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку

  5. Іменники ІІ відміни. Тверда, м'яка й мішана групи

  6. Відмінювання іменників ІІ відміни. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку

  7. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку

  8. Словозміна іменників ІV відміни

  9. Особливості кличного відмінка

  10. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

11 клас

 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

  1. Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість

 2. Морфологічна норма

  1. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Прикметники, що перейшли в іменники

  2. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

  3. Прислівник. Ступені порівняння прислівників

  4. Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

  5. Дієслово, дієслівні форми. Дієвідміни дієслів. Наказовий спосіб

  6. Активні й пасивні дієприкметники

 3. Синтаксична норма

  1. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні випадки синтаксичного узгодження

  2. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування

  3. Уживання прийменників В і НА з географічними назвами і просторовими іменниками

  4. Словосполучення з прийменником ПО

  5. Словосполучення з прийменниками при, за, із-за, через, завдяки

  6. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка

  7. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся

  8. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то

  9. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

  10. Прості ускладнені речення

  11. Правила побудови складних речень

 4. Пунктуаційна норма

  1. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні

  2. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями

  3. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними конструкціями

  4. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення

  5. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами

  6. Розділові знаки в складному реченні

  7. Розділові знаки при прямій мові

 5. Стилістична норма

  1. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів

  2. Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів

  3. Стилістичні особливості слів іншомовного походження

  4. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика

  5. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики

  6. Стилістичне забарвлення фразеологізмів

  7. Стилістичні особливості засобів словотвору

  8. Стилістичні особливості частин мови

  9. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

  10. Стилістичні засоби фонетики

 6. Практична риторика

  1. Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні

  2. Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення, порівняння)

  3. Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)

  4. Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування)

  5. Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика). Етикетні жанри

Підсумковий контроль

 1. Діагностичні роботи за І семестр

 2. Діагностичні роботи за ІІ семестр

 3. Діагностичні роботи за рік