2 клас

 1. Звуки та букви

  1. Буква — знак звука. Алфавіт

  2. Склад

  3. Перенос

  4. Голосні звуки та букви, що їх позначають

  5. Приголосні звуки та букви, що їх позначають

  6. Правопис слів з буквосполученнями «ДЖ», «ДЗ», «ЙО», «ЬО», літерою «Ґ». Апостроф.

 2. Слово. Значення слова

  1. Лексичне значення слова

  2. Пряме і переносне значення слів. Тематичні групи слів

  3. Слова, близькі за значенням

  4. Слова, протилежні за значенням

 3. Формування понять про частини мови

  1. Загальне поняття про іменник

  2. Подібні та протилежні за значенням іменники. Змінювання за принципом «один — багато»

  3. Велика буква в іменниках

  4. Загальне поняття про прикметник

  5. Зв'язок прикметника з іменником. Змінювання прикметників за числами.

  6. Пряме і переносне значення прикметника. Подібні та протилежні за значенням прикметники.

  7. Загальне поняття про дієслово. Змінювання дієслів за принципом «один – багато»

  8. Пряме і переносне значення дієслів. Близькі та протилежні за значенням дієслова

  9. Загальне поняття про числівник

  10. Службові слова

 4. Речення

  1. Поняття про речення

  2. Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією

  3. Головні слова у реченні. Зв'язок слів у реченні.

 5. Текст

  1. Загальне поняття про текст

  2. Будова тексту

  3. Типи текстів

 6. Мова і мовлення

  1. Слова ввічливості. Культура спілкування

  2. Усне і писемне мовлення

  3. Звертання. Розділові знаки при звертаннях.

3 клас

 1. Текст

  1. Загальне поняття про текст. Заголовок

  2. Будова тексту

  3. План тексту. Абзац. Зв'язок речень у тексті

  4. Типи текстів

  5. Характерні ознаки основних стилів текстів

 2. Речення

  1. Речення. Типи речень

  2. Звертання

  3. Головні та другорядні члени речення

  4. Зв'язок слів у реченні. Словосполучення

 3. Слово. Значення слів

  1. Значення слів. Багатозначні слова

  2. Пряме та переносне значення слів

  3. Омоніми (без уживання терміна)

  4. Слова, близькі за значенням (синоніми)

  5. Слова, протилежні за значенням (антоніми)

  6. Ознайомлення з найуживанішими фразеологізмами

 4. Будова слова

  1. Закінчення слова

  2. Основа слова

  3. Корінь слова

  4. Чергування голосних в коренях слів

  5. Чергування приголосних звуків у коренях слів

  6. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом

  7. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях , які не перевіряються наголосом

  8. Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

  9. Префікси, співзвучні з прийменниками

  10. Префікси роз-, без-

  11. Правопис слів з префіксами з-, с-

  12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

  13. Суфікс

 5. Частини мови

  1. Загальне поняття про частини мови

  2. Іменник

  3. Іменники, що означають назви істот, неістот

  4. Іменники, що означають власні і загальні назви

  5. Рід іменників

  6. Змінювання іменників за числами

  7. Відмінки іменника (практичне ознайомлення)

  8. Загальне поняття про прикметник

  9. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Прикметники у прямому та переносному значенні

  10. Зміна прикметників за числами

  11. Змінювання прикметників за родами

  12. Дієслово

  13. Знайомство з дієсловами-синонімами та дієсловами-антонімами

  14. Час дієслів

  15. Написання НЕ з дієсловами

  16. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.

4 клас

 1. Мова і мовлення

  1. Мова — безсмертний скарб народу

  2. Мовлення. Культура мовлення

 2. Текст

  1. Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета тексту. Заголовок

  2. Засоби зв’язку речень у тексті

  3. Поділ тексту на частини. Складання плану

  4. Особливості змісту та побудови тексту-міркування

  5. Особливості текстів-описів. Мета цих текстів

  6. Замітка до газети

 3. Речення

  1. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

  2. Основа речення. Зв’язок слів у реченні

  3. Однорідні члени речення

 4. Слово

  1. Значення слова

  2. Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова

  3. Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова

 5. Іменник

  1. Повторення вивченого про іменник як частину мови

  2. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення

  3. Рід і число іменників

  4. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника

  5. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями

  6. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках у давальному та місцевому відмінках

  7. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині

  8. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку

  9. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

  10. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

  11. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини

  12. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

  13. Правопис закінчень іменників у множині

  14. Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках

 6. Прикметник

  1. Повторення вивченого про прикметник

  2. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників

  3. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів

  4. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками

  5. Відмінювання прикметників

  6. Вимова та правопис прикметників із суфіксами -ськ, -зьк, -цьк

  7. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників

  8. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

  9. Відмінювання прикметників у множині

 7. Числівник

  1. Загальне уявлення про числівник як частину мови

  2. Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників

 8. Займенник

  1. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за їх роллю у тексті

  2. Особові займенники

  3. Відмінювання особових займенників

  4. Вживання займенників

 9. Дієслово

  1. Повторення вивченого про дієслово

  2. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Дієслова в прямому та переносному значенні

  3. Особливості речень з однорідними присудками

  4. Неозначена форма дієслова

  5. Змінювання дієслів за часами

  6. Змінювання дієслів за числами

  7. Дієслова теперішнього часу

  8. Дієслова майбутнього часу

  9. Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи

  10. Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи

  11. Особові закінчення дієслів 3-ї особи

  12. Дієслова минулого часу

  13. Дієслова на -ся (-сь)

 10. Прислівник

  1. Прислівник як частина мови

  2. Роль прислівників-синонімів у мовленні. Роль прислівників-антонімів у мовленні

  3. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

  4. Правопис найуживаніших прислівників